17 januari 2020

R.gehakt wagyu

17 januari 2020

R.haas wagyu australisch a4/5 2kg

17 januari 2020

R.muis wagyu

17 januari 2020

R.staartstuk wagyu heel 8+

17 januari 2020

R.wagyu bovenbil australisch

17 januari 2020

R.wagyu vast deel bovenbil

17 januari 2020

R.wagyu entrecote A3/4 5,5kg